7.15-16.00, пн-пт

050 343 31 88 сервіс

050 301 89 19 збут

097 179 53 41 збут

 

бульвар Гончарівський,4

+380990989070

 

Звіт за 2018 рік


Титульний аркуш

 

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 115

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Генеральний директор

 

 

 

Муштай Iван Степанович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

           

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Завод "Маяк"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21189935

4. Місцезнаходження: 63401, Україна, Харківська обл., Змiївський р-н, м.Змiїв, вул.Залiзнична, буд.120

5. Міжміський код, телефон та факс: 0574730862, 0574730862

6. Адреса електронної пошти: info@majak.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 25.04.2019, Рiчну звiтнiсть Товариства за 2018 рiк затвердити

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.majak.ua/about/akcioneram

26.04.2019

 

(адреса сторінки)

(дата)

 

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

X

8. Штрафні санкції емітента

 

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

 

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

X

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

26. Інформація вчинення значних правочинів

X

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

X

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

X

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу регулярної рiчної iнформацiї вiдповiдно чинного законодавства України, у зв`язку з тим, що Приватне акцiонерне товариство "Завод "Маяк" є приватним акцiонерним товариством, щодо цiнних паперiв якого не здiйснено публiчну пропозицiю.

"Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах"   не включенi до складу регулярної рiчної iнформацiї, у зв`язку з тим, що Приватне акцiонерне товариство "Завод "Маяк" не приймає участi в створеннi юридичних осiб.

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу регулярної рiчної iнформацiї вiдповiдно чинного законодавства України, у зв`язку з тим, що Приватне акцiонерне товариство "Завод "Маяк є приватним акцiонерним товариством, щодо цiнних паперiв якого не здiйснено публiчну пропозицiю.

"Iнформацiя про рейтингове агентство " не включена до складу регулярної рiчної iнформацiї, у зв`язку з тим, що у звiтному перiодi Товариство не користувалося послугами рейтингового агентства.

"Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента вiдсутня у складi регулярної рiчної iнформацiї, у зв`язку з тим, що фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариство не має.

"Штрафнi санкцiї емiтента" не включенi до складу регулярної рiчної iнформацiї, у зв`язку з тим, що штрафнi санкцiї, накладенi органами державної влади та iншими органими, у звiтному перiодi вiдсутнi.

"Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

"Cкладова змiсту  "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" не включенi до складу регулярної рiчної iнформацiї,  у зв`язку з тим, що Змiн у звiтому роцi у Товариства не вiдбувалося.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу регулярної рiчної iнформацiї, у зв`язку з тим, що  товариство емiсiй таких цiнних паперiв не здiйснювало.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу регулярної рiчної iнформацiї, у зв`язку з тим, що Товариство емiсiй таких цiнних паперiв не здiйснювало.

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу регулярної рiчної iнформацiї, у зв`язку з тим, що такi цiннi папери не випускалися.

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу регулярної рiчної iнформацiї вiдповiдно чинного законодавства України, у зв`язку з тим, що Приватне акцiонерне товариство "Завод Маяк" є приватним акцiонерним товариством, щодо цiнних паперiв якого не здiйснено публiчну пропозицiю.

"Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу регулярної рiчної iнформацiї, у зв`язку з тим, що протягом звiтного перiоду Товариство власних акцiй не придбавало.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включений до складу регулярної рiчної iнформацiї вiдповiдно чинного законодавства України, у зв`язку з тим, що Приватне акцiонерне товариство "Завод Маяк" є приватним акцiонерним товариством, щодо цiнних паперiв якого не здiйснено публiчну пропозицiю.

"Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу регулярної рiчної iнформацiї, у зв`язку з тим, що у власностi працiвникiв Товариства вiдсутнi цiннi папери

"Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу регулярної рiчної iнформацiї, у зв`язку з тим, що у звiтному роцi не було будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.

"Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу регулярної рiчної iнформацiї. У звiтному перiодi рiшення про виплату дивiдендiв приймалося зарiк що передує звiтному, а саме за 2017рiк,  дивiденди виплачувалися у 2018 роцi. За результатами роботи звiтного 2018  рiку  рiшення про виплату дивiдендiв прийнято загальними зборами акцiонерiв, що  25.04.2019 року.

"Iнформацiя про затвердження вчинених значних правочинiв не надається. Значнi правочини Товариством у звiтному роцi не здiйснювалися та у зв`язку з тим, що Товариство Приватне акцiонерне товариство "Завод Маяк"є таким, щодо цiнних паперiв  якого не здiйснено публiчну пропозицiю.

"Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу регулярної рiчної iнформацiї вiдповiдно чинного законодавства України, у зв`язку з тим, Приватне акцiонерне товариство "Завод "Маяк" є приватним акцiонерним товариством, щодо цiнних паперiв якого не здiйснено публiчну пропозицiю.

"Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу регулярної рiчної iнформацiї вiдповiдно чинного законодавства України, у зв`язку з тим, що Приватне акцiонерне товариство "Завод "Маяк" є приватним акцiонерним товариством, щодо цiнних паперiв якого не здiйснено публiчну пропозицiю.

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.

"Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу регулярної рiчної iнформацiї вiдповiдно чинного законодавства України, у зв`язку з тим, що Приватне акцiонерне товариство "Завод "Маяк" є приватним акцiонерним товариством, щодо цiнних паперiв якого не здiйснено публiчну пропозицiю.

"Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу регулярної рiчної iнформацiї, у зв`язку з тим, що  за iнформацiєю, якою володiє Товариство, корпоративних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками) емiтента немає.

"Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу регулярної рiчної iнформацiї, у зв`язку з тим, що будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом немає.

У Звiтi про власний капiтал за 2018 рiк :

   Рядок звiту про власний капiтал 4095 стовпчик 7 не  дорiвнює: Рядоку балансу 1420 стовпчик  4 тому що  у звiтному перiодi встановлено помилку  за минулi перiоди у розмiрi 1,0 т.грн.

   Рядок звiту про власний капiтал 4095 стовпчик 10 не дорiвнює Рядоку балансу 1495 стовпчик 3 (тому що  у звiтному перiодi встановлено помилоку за минулi перiоди - 1,0 т.грн.

 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство "Завод "Маяк"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            ААА №146197

3. Дата проведення державної реєстрації

            02.04.1991

4. Територія (область)

            Харківська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            210000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            116

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            25.21 - виробництво радiаторiв i котлiв

            27.51 - виробництво електричних побутових приладiв

            33.11 - ремонт i технiчне обслуговування готових металевих виробiв

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            АТ "УкрСиббанк"

2) МФО банку

            351005

3) Поточний рахунок

            26003010015401

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            АТ "УкрСиббанк"

5) МФО банку

            351005

6) Поточний рахунок

            26000010015404

 

 

 

16. Судові справи емітента

 

№ з/п

Номер справи

Найменування суду

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

Стан розгляду справи

1

79/2018

МКАС при ТПП України

АТ "Маяк"

ТОВ "Домотехнiк"

д/в

Стягнути з ТОВ "Домотехнiк" на користь АТ"Маяк" заборгованiсть  усього 3139530,76 росiйс.руб.

Винесено рiшення

Примітки:

д/в

2

621/1932/18

Змiївський районий суд Харкiвської обл., Харкiвський окружний адмiнiстративний суд,

ГУ ДФС у Харкiвськiй областi

АТ "Маяк"

д/в

Визнати противоправними та скасувати податковi повiдомленя.

Винесено рiшення

Примітки:

Суд вирiшив Позов задовольнити у повному обсязi.

 

XI. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Структура Товариства складається з цехiв та дiльниць основного виробництва

Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли на Товариствi" вiдсутнi.

У 2018 роцi змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднього звiтного перiоду не вiдбувалися.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Структура Товариства складається з цехiв та дiльниць основного виробництва

Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли на Товариствi" вiдсутнi.

У 2018 роцi змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднього звiтного перiоду не вiдбувалися.

У 2018 роцi середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 116 осiб,

середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом  - 2 особи, по договорам - 1 особа

чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 5 осiб,

фонд оплати працi 12751,6 тис.грн.

У 2018 роцi вiдносно попереднього року фонд оплати працi штатних робiтникiв збiльшився на 39,6%.Кадрова програма спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї та операцiйним потребам Товариства.

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Приватне акцiонерне товариство "Завод "Маяк" не належить до  будь-яких об'єднань пiдприємств

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Приватне акцiонерне товариство "Завод "Маяк"  не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Товариство проводить облiк господарських операцiй та складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-XIV, Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р., та "Методичних рекомендацiй iз заповнення форм фiнансової звiтностi", затверджених наказом Мiнiстерства України № 433 вiд 28.03.2013 р. та Наказу по Приватному акцiонерному товариству "Завод "Маяк"  "Про облiкову полiтику пiдприємства ".№А/П -48 вiд 04.04.2011 з змiнами та доповненнями у вiдповiдностi з наказом А/П -161 вiд 01.09.2015р.

Нарахування амортизацiї основних засобiв (крiм малоцiнних необоротних матерiальних активiв - МНМА) здiйснюється щомiсячно прямолiнiйним методом , МНМА та бiблiотечнi фонди амортизуються в першому мiсяцi використання об'єкту у розмiрi 50%  його вартостi; залишок 50% в мiсяцi списання з балансу пiдприємства.

придбаннi (отриманнi) або виготовленi запаси зачисляються на баланс пiдприємства за вимогами П(С)БО 9 "Запаси". При вибиттi запасiв оцiнюють товарно-матерiальнi цiнностi за методом ФIФО вiдповiдної одиницi запасiв. Фiнансовi iнвестицiї у Товариства вiдсутнi

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Оновнi види продукцiї що виробляє Товариство- котли опалювальнi. За 2018 рiк виробництво продукцiї на пiдприємствi склало 60667,4 т.грн. при  49016,1 т.грн. -8350 шт., сума експорту- 9545,2 т.грн.У товариства є перспективи  у виробництвi модернiзованої та сучасної номенклатури, емiтент веде пошук каналiв збуту та удосконалює  методи продажу. Приватне акцiонерне товариство "Завод "Маяк" закупає сировину та комплектуючi на вiтчизняному ринку. Особливостi виробництва- сезоннiсть..У емiтента вiдсутнi постачальники що займають бiльше 10% вiд загального обсягу постачання., та не здiйснює дiяльнiсть у iнших країнах.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Значного придбання та вiдчуження активiв  за останнi п'ять рокiв не було.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби за первiсною вартiстю станом на кiнець звiтного перiоду складають 15833 тис.грн., знос - 12680 тис.грн. У звiтному перiодi вибуло на 2 тис.грн. надходження склало 259 тис.грн.

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Основними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть Приватного акцiонерного товариства "Завод "Маяк"  є:кризиснi явища у свiтовiй та вiтчизнянiй фiнансово-економiчнiй системi;

зростання та коливання курсу iноземної валюти при придбаннi iмпортних сировини та обладнання, яке на Українi не виготовляється; вiдсутнiсть державної програми сприяння бiзнесу.

Ринковий ризик - Зниження попиту, посилення позицiй конкурентiв, неплатоспроможнiсть споживачiв, зниження цiн конкурентами, рiст виробництва у конкурентiв.

 Виробничий ризик - Рiст цiн на сировину. Збiльшення витрат, в результатi зменшення чистого прибутку - Контроль ресурсiв, отримання вiд постачальникiв гарантiй на куплену продукцiю, залучення квалiфiкованих спецiалiстiв i пiдрядних органiзацiй. Змiни цiни на сировину взаємопов'язанi та компенсуються змiнами цiни на товарну продукцiю

 Фiнансовий ризик - Зменшення попиту, зниження чистого прибутку, збiльшення перiоду окупностi на нову продукцiю. Проведення аналiзу можливостей споживачiв, чутливостi проекту до змiн капiталовкладень, збiльшення ставок за кредитами. Диверсифiкацiя дiяльностi пiдприємства.

 Юридичний ризик - Залучення для оформлення документiв спецiалiстiв, що мають великий стаж в цiй галузi, видiлення необхiдних фiнансових засобiв для оплати послуг, наданих висококвалiфiкованими юристами i перекладачами.

 Технологiчнi ризики - Профiлактично-ремонтне обслуговування обладнання дозволить уникнути його аварiйних поломок i незапланованих зупинок виробництва.

 Екологiчний ризик - Реалiзацiя комплексу природоохоронних заходiв. Жорстке дотримання санiтарних норм i вимог. Використання сучасних технологiй, що дозволяють мiнiмiзувати шкiдливi викиди в навколишнє середовище. Використання сучасних способiв i засобiв прибирання територiї.

 Внутрiшнiй ризик - Нестача працiвникiв з вiдповiдним рiвнем квалiфiкацiї - Наявнiсть системи пiдбору кадрiв i системи самовдосконалення професiйних навичкiв, як керiвникiв, так i обслуговуючого персоналу обумовлює мiнiмальний ризик, пов'язаний з вiдсутнiстю квалiфiкованих кадрiв

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Господарська дiяльнiсть фiнансується за рахунок власних коштiв. У разi недостатньої кiлькостi обiгових коштiв, Товариство залучає кредитнi коштi. Робочого  капiталу для забезпеченнi поточних потреб достатньо.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду немає.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегiя подальшої дiяльностi Товариства це : розширення виробництва, полiпшення фiнансового стану. Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому це нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства, непередбаченi дiї державних органiв, нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики, непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку, непередбаченi дiї конкурентiв.

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Полiтика емiтента щодо дослiджень та розробок направлена на реалiзацiю проектiв щодо розробки нової номенклаукри за рахунок розширення асортименту продукцiї. На дослiдження та розробку у звiтному роцi кошти не витрачалися.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, у тому числi, за наявностi, iнформацiя про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в довiльнiй формi вiдсутня.

 

 

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальнi збори акцiонерiв

Акцiонери

Шiсть фiзичних осiб

Виконавчий орган

Одноосiбно генеральний директор

Муштай Iван Степанович

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Муштай Iван Степанович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            1452605418

4) Рік народження

            1939

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            МП "Маяк", 21189935, голова кооперативу

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            02.04.2002, обрано не визначено

9) Опис

            Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, зокрема: -органiзацiя виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами Товариства; -представлення Товариства в його вiдносинах з третiми сторонами; -видання доручень, ведення переговорiв та укладення угод, вчинення правочинiв вiд iменi Товариства, в том числi угод про отримання кредитiв та позик, якщо ринкова вартiсть майна, робiт та послуг, грошових коштiв, що є предметом такої угоди, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; -вирiшування кадрових питань. Винагороди за виконання обов 'язкiв не отримує. Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа немає.Посадова обоба не займає будь-якої посади на iншому пiдприємствi.

 

1) Посада

            в.о. головного бухгалтера

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Заболотна Ганна Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            2652307161

4) Рік народження

            1972

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            2

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            АТ МАЯК, 21189935, заступник головного бухгалтера

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            25.11.2016, обрано не визначено

9) Опис

            Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Головний бухгалтер здiйснює (обов'язки передбаченi чинним законодавством, затвердженими посадовими iнструкцiями: керує, бухгалтерською службою з ведення бухгалтерського та податкового облiку дiяльностi товариства; забезпечує фiксування фактiв здiйснення господарських операцiй в первинних документах та органiзує контроль за їх вiдображенням на вiдповiдних рахунках бухгалтерського облiку; забезпечує дотримання у товариствi встановлених єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку та своєчасне надання державним органам звiтностi товариства у визначенi законодавством термiни; забезпечує зберiгання оброблених первинних та iнших документiв, регiстрiв бухгалтерського облiку та звiтностi товариства протягом встановлених чинним законодавством строкiв; виконує iншi обов'язки, необхiднi для безперервного та якiсного функцiонування бухгалтерської служби товариства. Заробiтну плату за за виконання обов'язкiв отримує у вiдповiдностi до штатного розкладу. Посадова особа була назначена в.о.головного бухгалтера 25.11.2016р. на невизначений термiн та не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа немає. Перелiк попереднiх посад: заст. головного бухгалтера, бухгалтер АТ "Маяк", податковий iнспектор, iнженер iз збуту , економiст з фiнансiв та облiку. Посадова обоба не займає будь-якої посади на iншому пiдприємствi.

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство розвивається, постiйно працює над вдосконаленням продукцiї, розробкою нових моделей, пiдвищенням iмiджу торгової марки, автоматизацiєю основного виробництва та iнженерної працi.

 

2. Інформація про розвиток емітента

Надалi Товариство планує не зупинятися на досягнутому, збiльшувати та оновлювати асортимент, розширювати ринки збуту продукцii, нарощувати конкурентоспроможнiсть i привабливiсть виробiв для споживача.

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

У 2018 роцi Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв Товариства,  якi впливають на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента.

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Основна мета управлiння фiнансовими ризиками - мiнiмiзацiя пов'язаних з ними фiнансових втрат. Головними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань. Полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками - система цiлей i завдань управлiння ризиками, а також сукупнiсть методiв i засобiв досягнення цих цiлей. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками знаходить своє вiдображення у стратегiї i тактицi виявлення та нейтралiзацiї ризикiв.

Питання страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування не розглядалося.

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Непрозора банкiвська система зi значною iнформацiйною асиметрiєю може впливати на ризик лiквiдностi або ризик грошових потокiв. АТ "МАЯК" не має схильностi до кредитного ризику (емiтент на звiтну дату не має кредитних зобов'язань); Товатиство не має схильностi до ризику лiквiдностi/та або ризику грошових потокiв.

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного

управлiння.

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати

власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi

товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння

товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними

зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства  "Завод "Маяк" кодекс

корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний

кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi,

об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння.

Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених

кодексiв. Крiм того, акцiї Приватне акцiонерне товариство  "Завод "Маяк" на фондових бiржах не торгуються,

Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим,

посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

1.3. Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння,

застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного

управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним

законодавством України та Статутом.

Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Емiтент не застосовує кодекси корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Iнформацiя про практику корпоративного управлiння , застосовану понад визначенi законодавством вимоги, у Товариства вiдсутня.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не

наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та

не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ,

органiзацiй.

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

26.04.2018

 

Кворум зборів

80,95

 

Опис

26 квiтня 2018 року були проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв (далi - Загальнi збори).

Кворум Загальних зборiв склав 100%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та

прийнятi з них рiшення:

Питання 1: Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї зборiв.

Прийняте рiшення: Обрати Головою зборiв - Муштай Iван Степанович,

Секретарем зборiв - Самусенко Тетяна Олексiївна. Обрати Лiчильну комiсiю у складi 1 особи: Гарагатої З.В.

Питання 2:     Звiт Генерального директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2017 р.

Прийняте рiшення: Звiт Генерального директора Товариства прийняти до вiдома.

Питання 3:     Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 р.

Прийняте рiшення: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 рiк.

Питання 4:  Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за 2017 р.

Прийняте рiшення: Виплатити дивiденди iз розрахунку 1450,00 грн. на одну акцiю, залишок прибутку направити на розвиток виробництва Товариства. Датою складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими акцiями Товариства визначити 21 травня 2018 року.

Порядок виплати дивiдендiв: в повному обсязi безпосередньо акцiонерам за наявнiстю вiльних грошових коштiв на поточному рахунку Товариства - перерахування на поточнi (картковi) рахунки акцiонерiв (або через касу Товариства Строк  виплати дивiдендiв: 3 15 червня 2018 року по 15 жовтня 2018 року.

Направити нерозподiлений прибуток, що створився станом на 01.01.2018 року на поповнення резервного капiталу з метою усунення можливих у майбутньому тимчасових фiнансових утруднень i забезпечення нормальної дiяльностi пiдприємства. В бухгалтерському облiку головному бухгалтеру вiдобразити поповнення резервного капiталу у фiнансовiй звiтностi за 1 пiврiччя 2018 року.

Питання 5:     Схвалення значних правочинiв, що були вчиненi з моменту проведення останнiх загальних зборiв.

Прийняте рiшення: Затвердити значнi право чини сукупною вартiстю 115000000,00 грн.

Питання 6.     Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом року Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2017 рiк.

Прийняте рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих рiчних загальних зборiв значних правочинiв, у тому числi, але не виключно правочинiв, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацiєю кредитних договорiв та/або внесенням змiн до умов кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, поставки, укладення договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв, пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких iнших господарських договорiв, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн, граничною сукупною вартiстю 160000000, 00 (сто шiстдесят мiльйонiв гривень) млн. грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинiв) є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют, на що уповноважити Генерального директора Муштай Iвана Степановича або особу, яка виконує його обов'язки, або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою Генеральним директором АТ "МАЯК" вiдповiдно до законодавства. Вартiсть активiв 37672,0 тис.грн. за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Спiввiдношення граничної сукупностi правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiн звiтностi - 424,7%.

Iншi загальнi збори акцiонерiв протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.

 
       

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

X

Акціонери

X

 

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

 

       

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

X

 

Інше (зазначити)

 

       

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

Позачерових зборiв не проводилося

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства

 

Інше (зазначити)

 

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)?

 

Кількість осіб

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

З питань аудиту

 

X

З питань призначень

 

X

З винагород

 

X

Інше (зазначити)

 

       

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

 

Персональний склад наглядової ради

 

_

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

Так

Ні

 

 

 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (зазначити)

 

 

X

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

 

       

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, наявнiсть НАГЛЯДОВОЇ РАДИ у Товариства не передбачено.

       

 

Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Згiдно з п.10.2  Статуту, виконавчим органом Товариства , який одноосiбно здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю, є посадова особа Товариства - Генеральний директор Товариства.

До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства, окрiм тих, що згiдно з Статутом вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв  Товариства.

Опис

Генеральний директор пiдзвiтний у своїй дiяльностi Вищому органу товариства - Загальним зборам. Повноваження генерального директора припиняються за рiшенням загальних зборiв.

 

Примітки

 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

ні

ні

так

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

ні

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

ні

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

iншi Положення вiдсутнi

       

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

ні

ні

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу

ні

так

ні

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

ні

так

так

ні

так

Статут та внутрішні документи

ні

ні

ні

ні

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

так

так

так

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

 

X

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (зазначити)

д/в

       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

 

X

Інше (зазначити)

д/в

       

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Муштай Iван Степанович

1452605418

52,380952

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

210

30

Один власник не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договiр про

 

обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ

 

належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у при голосуваннi на зборах емiтента.

 

Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Порядок призначення  та звiльнення посадової особи Товариства- рiшення загальних зборiв. Винагорода та компенсацiя в разi звiльнення здiйснюється  у вiдповiдностi до дiючого законодавства.

 

9) повноваження посадових осіб емітента

Згiдно з п.10.2  Статуту, виконавчим органом Товариства , який одноосiбно здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю, є посадова особа Товариства - Генеральний директор Товариства. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства, окрiм тих, що згiдно з Статутом вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв  Товариства.

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВIТ  НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

 

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI

 

щодо iнформацiї, наведеної в

 

ЗВIТI ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 

 "ЗАВОД  "МАЯК"

 

 за перiод з 01 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року

 

 

 

Акцiонерам, керiвництву

 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "МАЯК"

 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

 

 

 

 

 

             Звiт незалежного аудитора з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5 - 9 частини 3 статтi 40-1 закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" в Звiтi про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "МАЯК" (далi - АТ "МАЯК") за перiод з 01 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року (далi - Звiт незалежного аудитора), який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї Товариством та призначається для акцiонерiв та керiвництва АТ "МАЯК" складено за результатами виконання завдання ПРИВАТНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ "ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЄВРОАУДИТ" у вiдповiдностi до Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 31.12.2017 року № 2258-VIII та Мiжнародним стандартом завдань з надання впевненостi (далi - МСЗНВ) 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї".

 

 

 

Iнформацiя про предмет завдання

 

 

 

        Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння АТ "МАЯК" (надалi - iнформацiя, наведена в Звiтi про корпоративне управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, й включає:

 

-          опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;

 

-          перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;

 

-          iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;

 

-          опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;

 

 -    опис повноважень посадових осiб АТ "МАЯК".

 

 

 

Застосовнi критерiї

 

 

 

            Аудиторами зазначенi критерiї, за допомогою яких був оцiнений або вимiряний предмет перевiрки, для того щоб визначенi користувачi могли зрозумiти основу для висновку аудитора.

 

             В Звiтi iз завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння АТ "МАЯК" за 2018 рiк iдентифiкуються застосовнi критерiї, вiдносно яких оцiнювався предмет завдання, щоб визначенi користувачi могли зрозумiти основу для висновку аудитора.

 

             Цей Звiт мiстить iнформацiю, частина якої розмiщена на сайтi  АТ "МАЯК", а iншу  частину  можна знайти в загальнодоступних джерелах.

 

            Критерiями для оцiнки складання i подання iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння АТ "МАЯК"  за 2018 рiк є застосованi вимоги пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону № 3480.

 

                     Джерела застосовних критерiїв базуються на положеннях Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд  16 липня 1999 року  N 996-XIV (в редакцiї  Закону України   N 2545-VIII вiд18.09.2018р.); Законiв України вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI  "Про акцiонернi товариства",  вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цiннi папери та фондовий ринок",  вiд 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", Методичних рекомендацiй зi складання звiту про управлiння, затверджених Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 07.12.2018р. № 982.

 

                Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  вимагає вiд приватних акцiонерних товариств розкриття у Звiтi про корпоративне управлiння конкретних застосовних критерiїв, розроблених з регуляторними цiлями. Такими критерiями є вимоги статей 40 "Регулярна iнформацiя про емiтента"  та 40-1  "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (зi змiнами та доповненнями) та "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) в частинi вимог щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього Положення.

 

                Для запобiгання непорозумiнь аудитор попереджає про цей факт користувачiв цього Звiту iз завдання з надання впевненостi та зазначає, що внаслiдок цього, визначенi вище критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

 

 

 

Мета та обсяг завдання з надання впевненостi

 

 

 

               Метою завдання з надання впевненостi було отримання об?рунтованої впевненостi, що iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння. Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання.

 

             Окрiм того, ми:

 

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

 

o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

 

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

 

o  оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння операцiї та подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненостi та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час виконання такого завдання, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi були виявленi;

 

o ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час виконання завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями виконання такого завдання.

 

 

 

Властивi обмеження

 

 

 

               Вважаємо доречним зазначити, що цей Звiт про надання впевненостi щодо iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння АТ "МАЯК" за 2018 рiк не стосується майбутнiх перiодiв внаслiдок ризику того, що iнформацiя щодо корпоративного управлiння Товариством може змiнитись по об'єктивним або суб'єктивним обставинам.

 

 

 

Конкретна мета

 

 

 

                      Вiдповiдно до дiючого законодавства приватнi акцiонернi товариства складають Звiт про корпоративне управлiння за 2018 рiк та розкривають iнформацiю у цьому звiтi у вiдповiдностi з встановленими критерiями.

 

                      Такими критерiями є вимоги статей   40 "Регулярна iнформацiя про емiтента"  та 40-1  "Звiт керiвництва" Закону України  "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV(зi змiнами та доповненнями).                                                           

 

 

 

Вiдносна вiдповiдальнiсть

 

 

 

                   Управлiнський персонал АТ "МАЯК"  вiдповiдає за Звiт про корпоративне управлiння, аудитор вiдповiдає за оцiнювання цього Звiту про корпоративне управлiння стосовно застосовних критерiїв i  незалежне надання висновку щодо iнформацiї про предмет завдання, а саме: висловити думку стосовно iнформацiї, зазначеної у пунктах 5 - 9 частини 3 ст. 401 Закону, що мiститься у Звiтi про корпоративне управлiння емiтента за 2018 рiк та перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 цiєї статтi.

 

 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями Товариства

 

 

 

           Управлiнський персонал АТ "МАЯК"  несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання iнформацiї в Звiтi про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

 

            Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом формування iнформацiї в Звiтi про корпоративне управлiння Товариства. Вiдповiдно до законодавства України (статтi 7 закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть") посадовi особи АТ "МАЯК"  несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для виконання цього завдання.

 

 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi

 

 

 

           Наша вiдповiдальнiсть полягає в незалежному висловленнi висновку щодо iнформацiї про предмет перевiрки яка сформульована належно в контекстi предмета перевiрки i критерiїв.

 

          Ми вважаємо, що отримали достатнi та умиснi аудиторськi докази для висловлення нашої думки щодо складання i подання iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне управлiння АТ "МАЯК" за 2018 рiк, вiдповiдно до вимог п.п.5) - п.п.9) п. 3 ст.40-1 Закону № 3480, а також перевiрка iнформацiї, зазначеної вiдповiдно до вимог п.п.1) - п.п.4) цiєї частини статтi 40-1 Закону № 3480. 

 

 

 

Застосовнi вимоги контролю якостi

 

 

 

              Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та процедур системи контролю якостi, якi розроблено ПРИВАТНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ "ПРИВАТНОЮ АУДИТОРСЬКОЮ ФIРМОЮ "ЄВРОАУДИТ" вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги". Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА "ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЄВРОАУДИТ", є отримання достатньої впевненостi у тому, що сама фiрма та її персонал дiють вiдповiдно до професiйних стандартiв, законодавчих i регуляторних вимог та звiти, якi надаються фiрмою або партнерами iз завдання, вiдповiдають обставинам.

 

 

 

Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог

 

 

 

             Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до АТ "МАЯК"   згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 р. № 2258-VIII (далi - Закон № 2258) до нашого завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ, якi ?рунтуються на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки.

 

            Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

 

 

 

Перегляд виконаної роботи

 

 

 

            Для виконання завдання з надання впевненостi аудитор виконав загальний комплекс здiйснених процедур отримання аудиторських доказiв, зокрема, але не виключно, який був направлений на:

 

o основнi характеристики систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;

 

o отримання розумiння АТ "МАЯК", як середовища функцiонування системи корпоративн;

 

o дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння (Статут, внутрiшнi положення, протоколи загальних зборiв та  iншi документи), у тому числi iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах акцiонерiв, про порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента, про повноваження посадових осiб емiтента;

 

o дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв АТ "МАЯК": ознайомився з даними виписки iз Реєстру акцiонерiв, перевiрив перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;

 

o дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу Замовника: наявнiсть колегiального виконавчого органу товариства - Генерального директора.

 

             Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який ?рунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звiту внаслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколiв загальних зборiв акцiонерiв, внутрiшнiх регламентiв щодо призначення та звiльнення посадових осiб, трудовi угоди (контракти) з посадовими особами АТ "МАЯК", данi депозитарiю про склад акцiонерiв.

 

?рунтованої впевненостi з пiдтвердження iнформацiї АТ "МАЯК" отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази..

 

 

 

Висновок 

 

             Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння АТ "МАЯК", що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року.

 

              У вiдповiдностi до ч. 3 ст.401  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", ми перевiрили iнформацiю, зазначену у пунктах 1-4 та висловлюємо  думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9  цiєї статтi Закону. Ця iнформацiя входить до складу Звiту про корпоративне управлiння емiтента.

 

                      Ми маємо об?рунтовану впевненiсть, що iнформацiя, наведена в Звiтi про корпоративне управлiння, який додається, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог, зазначених у ст. 401  "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (зi змiнами та доповненнями), щодо розкриття iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння емiтента за 2018 рiк вiдповiдно до встановлених Законом критерiїв.

 

 

 

Iнша iнформацiя

 

 

 

              Наша думка щодо iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне управлiння не поширюється на iншу iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї. У зв'язку з виконання завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю згiдно вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" є перевiрка iншої iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння або нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.

 

               Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту

 

 

 

Основнi вiдомостi про договiр, до якого належить оцiнка предмета перевiрки

 

 

 

    1. Договiр № 10/04-2019 вiд 10 квiтня 2019 р.

 

    2. Дата проведення перевiрки:

 

дата початку проведення перевiрки: 10.04.2019 р.

 

дата закiнчення проведення перевiрки: 23.04.2019 р.

 

    3. Перiод, якiм охоплено проведення перевiрки: 01.01.2018 р. - 31.12.2018 р.

 

 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

 

 

 

             ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЄВРОАУДИТ" , код за ЄДРПОУ: 24474300

 

             Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1698, видане рiшенням АПУ № 98 вiд 26.01.2001р., номер реєстрацiї 1698 у окремому роздiлi "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi" в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi.

 

 

 

Партнером завдання з надання впевненостi, що не є аудитом

 

чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї,

 

результатом якого є цей звiт з надання впевненостi

 

незалежного аудитора,  є Царенко Тамара Володимирiвна                        _____________

 

 

 

 

 

Директор

 

ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА

 

"ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА                   _______________                          Гузь Л. Є.

 

"ЄВРОАУДИТ"     

 

 

 

 

 

 

 

Адреса аудитора:

 

проспект Героїв Сталiнграду, б. 41

 

м. Харкiв, Україна, 61105

 

 

 

 

 

23 квiтня 2019 року

 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

 

 

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Фiзична особа

30

14,285714

30

0

Фiзична особа

110

52,380952

110

0

Фiзична особа

30

14,285714

30

0

Фiзична особа

30

14,285714

30

0

Усього

200

95,238094

200

0

 

X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Акцiї простi iменнi

210

1 000,00

 

 Акцiонери -мають право:

брати участь в управлiннi Товариства;

отримувати дивiденди;

отримувати у разi лiквiдацiї Товариства частину його майна або вартостi частини майна Товариства;

одержувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства.

 Акцiонери - власники простих акцiй Товариства, можуть мати й iншi права, передбаченi актами та Статутом Товариства.

Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм проведення кумулятивного голосування.

Переважним правом акцiонерiв визнається:

Право акцiонерiв придбавати розмiщуванi товариством простi акцiї пропорцiйно кiлькостi простих акцiй, що належать кожному з них.

Право акцiонерiв придбавати акцiї товариства, що продаються iншими акцiонерами цього Товариства за цiною та на умовах, що пропонуються їх власником до продажу третiй сторонi, пропорцiйно кiлькостi простих акцiй, що належать кожному з них.

Уступка зазначеного переважного права iншим особам не допускається.

Зазначене переважне право Товариства не поширюється на випадки переходу права власностi на акцiї цого Товариства в результатi їх спадкування чи правонаступництва.

Акцiонери зобов'язанi:

-додержуватися статуту Товариства та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;

-виконувати рiшення Загальних зборiв та iнших органiв Товариства;

-виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числi пов'язанi з майновою участю, а також оплачувати повну вартiсть акцiй у порядку та засобами, що передбачено статутом Товариства;

-не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;

-активно спияти Товариству у його взаєминах з органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування;

-нести iншi обов'язки, передбаченi чинним законодавством та установчими документами.

Акцiонери можуть мати iншi права та обов'язки, встановленi статутом Товариства та законами.

 

Публiчна пропозицiя та/або допуск до торгiв на фондової бiржi на фондової бiржi вiдсутнi

Примітки:

д/в


 

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

02.12.2010

288/20/1/10

Харкiвське ТУ ДКЦПФР

UA4000108666

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1 000

210

210 000

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх, бiржових та позабiржових ринках не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах немає. Поданих заяв або намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi (органiзованi ринки) немає. Протягом звiтного року додаткових емiсiй (випускiв акцiй) не було.

 

 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних паперів (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

Муштай Iван Степанович

110

52,380952

110

0

Усього

110

52,380952

110

0

 

 

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів

За результатами звітного періоду

У звітному періоді

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

304 500

0

304 500

0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

1 450

0

1 450

0

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.

0

0

304 500

0

Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

25.04.2019

 

26.04.2018

 

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

21.05.2019

 

21.05.2018

 

Спосіб виплати дивідендів

виключно грошовими коштами

 

виключно грошовими коштами

 

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату

 

 

 

 

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату

 

 

03.07.2018, 40 672,5

 

25.07.2018, 40 672,5

 

08.08.2018, 6 778,75

 

08.08.2018, 6 778,75

 

20.08.2018, 40 672,5

 

08.08.2018, 6 778,75

 

Опис

Розмiр та порядок виплати винагород встановлюється рiшенням Загальних зборiв. За результатами звiтного 2018 року термiн виплати дивiдендiв на дату звiту не настав.

           

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

3 613

3 100

0

0

3 613

3 100

  будівлі та споруди

1 877

1 687

0

0

1 877

1 687

  машини та обладнання

1 311

1 045

0

0

1 311

1 045

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

425

368

0

0

425

368

2. Невиробничого призначення:

58

53

0

0

58

53

  будівлі та споруди

58

53

0

0

58

53

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

3 671

3 153

0

0

3 671

3 153

Опис

Термiн користування основними засобами вiд 2 рокiв до 20 рокiв. Всi основнi засоби є власнiстю товариства. Станом на 31.12.2018року основнi засоби виробничого призначення за первiсною вартiстю - 15528 тис.грн. (знос - 76.5%). Структура власних основних засобiв за первi сною вартiстю така: Будинки та споруди - 3373 тис.грн. (знос - 48,4%), Машини та обладнання -10192тис.грн. (знос - 89,7%), Транспортнi засоби- 1087 тис.грн. (знос - 100%). Змiни вартостi основних засобiв обумовленi наступними причинами: - в звiтному перiодi надiйшло основних засобiв на загальну суму за первiсною вартiстю 259тис.грн., - вибуло основних засобiв на загальну суму за первiсною вартiстю 12 тис. грн. (зношенi 100%). За рiк нараховано зносу в сумi 767 тис.грн. Виробничi потужностi пiдприємства використовувались у 2018 роцi на 80 %. На кiнець звiтного перiоду оформлених в заставу основних засобiв, iнших обмежень на використання майна, майна, що не використовується (консервацiя, реконструкцiя тощо) немає. Додаткова iнформацiя про первiсну вартiсть, знос, придбання, вибуття, амортизацiю щодо кожної групи основних засобiв наведена у формi № 5

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

36 459

34 988

Статутний капітал (тис.грн)

210

210

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

210

210

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства ", зокрема п.3 Цивiльно-господарського кодексу України. Вартiсть чистих активiв Товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв пiдприємства станом на 31 грудня 2018 р. складає 36459 тис.грн. Заявлений статутний капiтал складає 210 тис. грн. На кiнець 2018 р. неоплаченого та вилученого капiталу у акцiонерного товариства немає, тобто скоригована сума статутного капiталу складає 210 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст. 155 п.З Цивiльного кодексу України.

       

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

0

 

0

0

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

0

 

0

0

 

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

0

 

0

0

 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

0

 

0

0

 

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

0

 

0

0

 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

0

 

0

X

 

Податкові зобов'язання

X

533

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

2 473

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

3 006

X

X

Опис

Зобов'язань за кредитами банкiв, облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) i за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, немає. Довгострокових зобов'язань товариство не має. На кiнець звiтного року товариство не має довгострокових зобов'язань у виглядi довгострокових фiнансових зобов'язань. Загальна сума поточних зобов'язань на кiнець звiтного року склала 3006 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги на початок року складала 158 т.грн, на кiнець 202 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками на кiнець року: - з одержаних авансiв - 446 тис.грн.; - з бюджетом - 533 тис.грн., - зi страхування - 139 тис.грн. - з оплати працi -515 тис.грн. Iншi поточнi зобов'язання на кiнець звiтного року склали 222 тис.грн.

 

 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основні види продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

 у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Котли опалювальнi

8350

60585,6

99,8

8058

58551

97,8

 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

67

2

Заробiтна плата

9

3

Загальновиробничi витрати

24

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

 

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107, Україна, Київська обл., Київ, Тропiнiна, буд. 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Закон України про де

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.05.1999

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

 

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

З ПАТ "НДУ" укладено договiр на обслуговування  цiнних паперiв:прийом та зберiгання, вiдкриття та ведення рахунку емiтента, виконання операцiй емiтента на пiдставi розпоряджень, №ОВ-5653 вiд 22.09.2014р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЄВРОАУДИТ"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код юридичної особи

24474300

Місцезнаходження

61105, Україна, Харківська обл., Харкiв, пр-т Героїв Сталiнграду ,41

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 1698

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

 (057) 714-13-12

Факс

 

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

1.1 В порядку та на умовах, визначених Договором, Замовник призначає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання виконати завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї  за Мiжнародним стандартом  завдань з надання впевненостi (МСЗНВ) 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї" по перевiрцi Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ЗАВОД "МАЯК" за 2018 рiк.

1.2  Мета цього завдання з надання впевненостi  є отримання достатнiх i прийнятних доказiв для пiдвищення ступеню довiри визначених користувачiв, iнших нiж вiдповiдальна сторона, щодо iнформацiї про предмет перевiрки. По результатах виконання завдання Виконавець в Звiтi незалежного аудитора висловлює обгрунтовану впевненiсть або обмежену впевненiсть щодо  виконаного завдання i робить висновок  про вiдповiднiсть Звiту в усiх суттєвих аспектах вимогам iнформацiї  статей 40 "Регулярна iнформацiя про емiтента"  та 40-1 "Звiт керiвництва" ( "Звiт про корпоративне управлiння")  Закону України вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цiннi папери та фондовий ринок" (зi змiнами та доповненнями).

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Укрекобудiнвест ТОВ

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

34355660

Місцезнаходження

04116, Україна, Київська обл., Київ, вул.Старокиївська, 10

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №263416

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiних паперiв

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044)4869137

Факс

 

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Обовязки спостерiгача , вiдповiдно до вимог Пооложення про порядок переведення iмених акцiй документарної форми iснування ,бездокументарну форму iснування, вiдкриття рахункiв.

 

 

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

26.04.2018

Загальнi збори акцiрнерiв приватного акцiонерного товариства "Завод "Маяк"

160 000

39 465

405

Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв

27.04.2018

http://www.majak.ua/about/akcioneram

Опис:

Рiшенням загальних зборiв 26.04.2018р. прийнято:Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих рiчних загальних зборiв значних правочинiв, у тому числi, але не виключно правочинiв, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацiєю кредитних договорiв та/або внесенням змiн до умов кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, поставки, укладення договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв, пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких iнших господарських договорiв, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою iз сторiн, граничною сукупною вартiстю 160 000 000, 00 (сто мiльйонiв гривень) млн. грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинiв) є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют, на що уповноважити Генерального директора Муштая Iвана Степановича або особу, яка виконує його обов'язки, або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою Генеральним директором АТ <МАЯК> вiдповiдно до законодавства. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 180 шт, 170 шт., що зареєстрованi для участi у загальних зборах. За :140 голосiв, утримались: 30 голосiв, проти:немає.

 

Інформація про вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата вчинення правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2019

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Завод "Маяк"

за ЄДРПОУ

21189935

Територія

Харківська область, м.Змiїв

за КОАТУУ

6321710100

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Виробництво радіаторів і  котлів центрального опалення

за КВЕД

25.21

Середня кількість працівників: 118

Адреса, телефон: 63401 м.Змiїв, вул.Залiзнична, буд.120, 0574730862

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

0

0

    первісна вартість

1001

0

0

    накопичена амортизація

1002

( 0 )

( 0 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

74

1 604

Основні засоби

1010

3 671

3 153

    первісна вартість

1011

15 596

15 833

    знос

1012

( 11 925 )

( 12 680 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

    первісна вартість

1016

0

0

    знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

3 745

4 757

    II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

9 906

11 174

Виробничі запаси

1101

1 838

2 064

Незавершене виробництво

1102

5 055

5 547

Готова продукція

1103

2 983

3 549

Товари

1104

30

14

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

7 649

4 882

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

    за виданими авансами

1130

365

622

    з бюджетом

1135

0

10

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

    з нарахованих доходів

1140

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

389

317

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

15 512

17 614

Готівка

1166

3

9

Рахунки в банках

1167

15 509

17 605

Витрати майбутніх періодів

1170

20

14

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

86

75

Усього за розділом II

1195

33 927

34 708

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

37 672

39 465

           

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

210

210

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

Додатковий капітал

1410

838

838

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

78

33 940

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

33 862

1 471

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

34 988

36 459

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

 

 

 

    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

    резерв незароблених премій

1533

0

0

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

    довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

158

202

    розрахунками з бюджетом

1620

522

533

    у тому числі з податку на прибуток

1621

176

344

    розрахунками зі страхування

1625

66

139

    розрахунками з оплати праці

1630

249

515

    одержаними авансами

1635

517

446

    розрахунками з учасниками

1640

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

    страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

1 048

949

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

124

222

Усього за розділом IІІ

1695

2 684

3 006

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

37 672

39 465

Примітки: Концептуальними основами фiнансової звiтностi АТ "МАЯК" являються Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-XIV (iз змiнами та доповненнями) та Нацiональнi Положення (стандарти) бухгалтерського облiку.

Для забезпечення єдиних принципiв, методiв та пiдходiв при вiдображеннi поточних операцiй в облiку та при складаннi фiнансової звiтностi на протязi звiтного перiоду на пiдприємствi iснує Наказ АП-48 вiд 04.04.2011р. "Про облiкову полiтику пiдприємства" iз змiнами та доповненнями. Цей наказ встановлює облiкову полiтику щодо оцiнки запасiв, методiв нарахування зносу необоротних активiв, визначає методи нарахування амортизацiї нематерiальних активiв, малоцiнних необоротних активiв, та встановлює оцiнку ступенi завершення операцiй у бухгалтерському облiку, склад та розподiл витрат акцiонерного товариства, а також порядок використанням прямолiнiйного методу нарахування. Сума накопиченої амортизацiї станом на 31.12.2018 року становить 12680 тис. грн., сума нарахованої амортизацiї за 2017 рiк становить 11925 тис. грн.

Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв та нематерiальних активiв прийнятi рiвною нулю.

Нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв здiйснюється у розмiрi 100% їх вартостi при введеннi в експлуатацiю в першому мiсяцi їх використання.

ОБОРОТНI АКТИВИ

Запаси

Облiк i оцiнку запасiв АТ "МАЯК" здiйснює згiдно с П(С)БО 9 "Запаси", затвердженим наказом Мiнфiну України вiд 20.10.1999р. №246 (iз змiнами та доповненнями). В балансi вони вiдображенi за вартiстю придбання. Балансова вартiсть запасiв станом на 31.12.2018р. складає 11174 тис. грн., у т. ч. виробничi запаси - 2064 тис. грн., незавершене виробництво - 5547 тис. грн., готова продукцiя - 3549 тис. грн., товари -14 тис. грн. При передачi запасiв у виробництво, їх оцiнка здiйснюється по собiвартостi перших по часу надходження запасiв (ФIФО). У звiтностi залишки запасiв вiдображенi вiдповiдно до даних бухгалтерського облiку.

У звiтному перiодi iнвентаризацiя запасiв проводилась станом на 01.11.2018р. згiдно наказу №А/П-67 вiд 29.10.2018р. "Про проведення рiчної iнвентаризацiї товарно -матерiальних цiнностей". Iнвентаризацiйною комiсiєю розбiжностей мiж даними бухгалтерського облiку та фактичною наявнiстю запасiв не встановлено.

Дебiторська заборгованiсть

Облiк дебiторської заборгованостi на пiдприємствi здiйснюється згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 08.10.99р. № 237 (iз змiнами та доповненнями) i обранiй пiдприємством облiкової полiтики.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги визнається i оцiнюється по первiснiй вартостi. Пiдприємство створює резерв сумнiвних боргiв за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi шляхом вивчення платоспроможностi окремих дебiторiв. Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги складає на 31.12.2018р. 4882 тис. грн. Заборгованостi, по якiй минув строк позовної давностi, немає.

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами складає 622 тис. грн., за розрахунками з бюджетом вiдсутня.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2018р. складає 317тис. грн.

Грошовi кошти та їх еквiваленти

Станом на 31.12.2018р. грошi та їх еквiваленти складають 17614 тис. грн., у т. ч. готiвка - 9 тис. грн., грошi на банкiвських рахунках - 17605 тис. грн.

Витрати майбутнiх перiодiв

Станом на 31.12.2018р. витрати майбутнiх перiодiв складають 14 тис. грн. (це пiдписка на перiодичнi видання).

Iншi оборотнi активи

Станом на 31.12.2018р. iншi оборотнi активи складають 75 тис. грн.

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ АТ "МАЯК"

Станом на 31.12.2018р. загальний розмiр власного капiталу АТ "МАЯК" складає 36459 тис. грн., з яких зареєстрований ( статутний) капiтал - 210 тис. грн., додатковий капiтал - 838 тис. грн., резервний капiтал - 33940 тис. грн., нерозподiлений прибуток - 1471 тис. грн.

Зареєстрований (пайовий) капiтал (Статутний капiтал)

Станом на 31.12.2018р. статутний капiтал АТ "МАЯК" по балансу складає 210000 грн. (210 тис. грн.). Згiдно затвердженого статуту, статутний капiтал розподiлений на 210 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1000,00 грн. кожна. Власниками акцiй АТ "МАЯК" є фiзичнi особи у кiлькостi 6 осiб.

Статутний капiтал АТ "МАЯК" сформовано та сплачено повнiстю у попереднi роки вiдповiдно до установчих документiв. Протягом 2018 року змiн у статутному капiталi не вiдбувалось.

Додатковий капiтал

Додатковий капiтал складається iз сум дооцiнки основних засобiв при проведеннi корпоратизацiї пiдприємства. Протягом 2018 р. кошти до додаткового капiталу не надходили. На початок року сума додаткового капiталу складала 838 тис. грн., на кiнець 2018 року складає 838 тис. грн..

Резервний капiтал

По балансу на початок року резервний капiтал складав 78 тис. грн. Протягом 2018 року вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 квiтня 2018 року до резервного капiталу надiйшли кошти з нерозподiленого прибутку у розмiрi 33862 тис. грн. Станом на 31.12.2018 року сума резервного капiталу складає 33635 тис. грн.

Нерозподiлений прибуток

По балансу на початок року нерозподiлений прибуток складав 33862 тис. грн. За пiдсумками дiяльностi за 2018 рiк АТ "МАЯК" чистий прибуток вiд звичайної дiяльностi складає 1471 тис. грн. Протягом 2018 року нерозподiлений прибуток спрямовано на виплату власнику дивiдендiв у розмiрi 305 тис. грн. Всього залишок нерозподiленого прибутку по балансу станом на 31.12.2018р. складає 1471 тис. грн..

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ АТ "МАЯК"

Облiк, признання та оцiнка зобов'язань на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000р. № 20 (iз змiнами та доповненнями) i обранiй пiдприємством облiкової полiтики.

Станом на 31.12.2018р. довгострокових зобов'язань в АТ "МАЯК" не має.

Поточнi зобов'язання

Станом на 31.12.2018р. поточнi зобов'язання АТ "МАЯК" складають 2057 тис. грн., у т. ч. кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 202 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв складають 446 тис. грн., за розрахунками з бюджетом - 533 тис. грн., зi страхування - 139 тис. грн., з оплати працi - 515 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання складають 222 тис. грн.

Поточнi забезпечення

Поточнi забезпечення виплат персоналу (резерв вiдпусток) на кiнець 2018 року складають 949 тис. грн.

 

 

Керівник                                             Муштай Iван Степанович

 

Головний бухгалтер                            Заболотна Ганна Миколаївна

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2019

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Завод "Маяк"

за ЄДРПОУ

21189935

       

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

59 867

50 469

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 47 664 )

( 39 642 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

    прибуток

2090

12 203

10 827

    збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1 113

1 042

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 7 776 )

( 6 508 )

Витрати на збут

2150

( 2 130 )

( 1 843 )

Інші операційні витрати

2180

( 1 244 )

( 719 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток

2190

2 166

2 799

    збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток

2290

2 166

2 799

    збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-391

-462

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

    прибуток

2350

1 775

2 337

    збиток

2355

( 0 )

( 0 )

           

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

1 775

2 337

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

34 676

27 127

Витрати на оплату праці

2505

12 968

9 136

Відрахування на соціальні заходи

2510

2 739

1 996

Амортизація

2515

767

992

Інші операційні витрати

2520

8 457

6 840

Разом

2550

59 607

46 091

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

210

210

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

210

210

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

8 452,000000

11 128,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

8 452,000000

11 128,000000

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

Примітки: Результати дiяльностi пiдприємства за 2018 рiк вiдображенi  у Звiтi про фiнансовi результати  ( форма №2), виходячи з даних бухгалтерського облiку. 

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2018 рiк складено у вiдповiдностi до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнфiну України  вiд 07.02.2013р. № 73, яким передбачено  змiст, форма та  розкриття статей Звiту про фiнансовi результати та дiючих в Українi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО).

Доходи

Вiдображення доходiв у бухгалтерському облiку АТ "МАЯК"  здiйснюється на пiдставi первинних документiв: актiв виконаних робiт, видаткових накладних, банкiвських виписок  та  iнших   первинних документiв, передбачених статтею 9 Закону  України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996-XIV.

Бухгалтерський  облiк доходiв вiд реалiзацiї продукцiї здiйснюється  АТ "МАЯК"  в залежностi вiд видiв нарахованих доходiв на окремих субрахунках рахунку 70 "Доходи вiд реалiзацiї" згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Доходи", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 29.11.1999р. № 290  (iз змiнами та доповненнями) та  Наказу про облiкову полiтику на пiдприємствi № АП-48 вiд 04.04.2011р. iз змiнами та доповненнями.

Згiдно з даними  бухгалтерського облiку та звiтностi  величина чистого  доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї  АТ "МАЯК" за 2018 рiк склала 59867 тис. грн. Доходи вiд реалiзацiї - це доходи вiд реалiзацiї  готової продукцiї власного виробництва ( радiаторiв та котлiв опалення).

Iншi операцiйнi доходи за 2018 рiк складають 1113 тис. грн. - це доходи вiд  купiвлi-продажу iноземної валюти, реалiзацiї iнших оборотних активiв, операцiйнi курсовi рiзницi, одержанi штрафи та iн.

Iншi доходи вiдсутнi .

Витрати

Облiк витрат  в АТ "МАЯК"  ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затвердженого наказом  Мiнфiну  України вiд 31.12.99р. №318 (iз змiнами та доповненнями)  та Наказу про облiкову полiтику на пiдприємствi №АП-48 вiд 04.04.2011р.

Вiдображення витрат АТ "МАЯК" здiйснюється на вiдповiдних рахунках облiку витрат згiдно з Планом  рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї  №291 вiд 30.11.1999р. (iз змiнами) без  використання 8-го класу рахункiв.

Бухгалтерський облiк витрат на пiдприємствi здiйснюється на пiдставi первинних документiв: накладних вiд постачальникiв, актiв виконаних робiт та послуг, iнших  первинних та розрахункових документiв, передбачених статтею 9 Закону  України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996-XIV.

Бухгалтерський облiк в АТ "МАЯК" здiйснюється з використанням програми "1-С: Пiдприємство",  версiя 7.7.

По даним бухгалтерського облiку та  звiтностi загальна сума витрат АТ "МАЯК" за 2018 рiк  складає 58814 тис. грн., у т. ч.  собiвартiсть реалiзованої продукцiї  - 47664 тис. грн., адмiнiстративнi витрати - 7776 тис. грн., витрати на збут - 2130 тис. грн.,   iншi операцiйнi витрати - 1244 тис. грн.  

Податок на прибуток  вiд звичайної дiяльностi за 2018 рiк за даними податкової Декларацiї з податку на прибуток пiдприємства  складає 391 тис. грн..

Чистий фiнансовий результат

Чистий  фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi  АТ "МАЯК"  за 2018 рiк  складає прибуток у розмiрi 1775 тис. грн

 

 

Керівник                                             Муштай Iван Степанович

 

Головний бухгалтер                            Заболотна Ганна Миколаївна

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2019

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Завод "Маяк"

за ЄДРПОУ

21189935

       

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

72 893

59 068

Повернення податків і зборів

3005

0

0

 у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

143

255

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

39

17

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

255

151

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

301

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

439

68

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 49 781 )

( 37 352 )

Праці

3105

( 10 031 )

( 7 408 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 2 852 )

( 1 963 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 5 997 )

( 5 471 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток

3116

( 223 )

( 418 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість

3117

( 2 485 )

( 2 529 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів

3118

( 3 289 )

( 2 524 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 203 )

( 465 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 10 )

( 5 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 2 469 )

( 1 738 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

2 387

5 441

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3200

0

0

    необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:

 

 

 

    відсотків

3215

0

0

    дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання  на придбання:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

    необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання  на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 0 )

( 0 )

Сплату дивідендів

3355

( 285 )

( 285 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-285

-285

Чистий рух коштів за звітний період

3400

2 102

5 156

Залишок коштів на початок року

3405

15 512

10 356

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

17 614

15 512

           

Примітки: Формування  даних про рух грошових коштiв  за 2018 рiк здiйснено у вiдповiдностi до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнфiну України  вiд 07.02.2013р. № 73, якiм передбачено  змiст, форма та  розкриття статей балансу та дiючих в Українi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО).

Рух грошових коштiв у 2018 роцi вiдбувався наступним чином:

Залишок грошових коштiв на початок року складає 15512 тис. грн..

Рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає :

Надходження всього -  73769 тис. грн., у т. ч.  надходження вiд:

-Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 72893 тис. грн..

-Цiльового фiнансування - 143 тис. грн.

-Вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках - 255 тис. грн.

-Iншi надходження -439 тис. грн.

Витрачання  всього -  77340 тис. грн., у т. ч.:

-На оплату товарiв (робiт, послуг) -  49781 тис. грн.

-На оплату працi - 10031 тис. грн.

-На оплату вiдрахувань на соцiальнi заходи - 2852 тис. грн.

-На оплату зобов'язань з податкiв i зборiв - 5997 тис. грн.

-На повернення авансiв - 10 тис. грн.

-На оплату авансiв - 203 тис. грн.

-На оплату зобов'язань з податку податку на прибуток - 223 тис.грн.

-Iншi витрачання - 2469 тис. грн.

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi  за звiтний перiод складає  2387 тис. грн. (витрачання).

Рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi  складає:

У  2018 роцi не вiдбувалось руху коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi.

Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi  складає:

Надходження:

Витрачання:

-на сплату дивiдендiв - 285 тис. грн.

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi складає   285 тис. грн.(витрачання).

Чистий рух грошових  коштiв за 2018 рiк складає  2102  тис. грн. (наджодження).

Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв вiдсутнiй.

Залишок коштiв на кiнець 2018 року складає 17614 тис. грн.

 

 

Керівник                                             Муштай Iван Степанович

 

Головний бухгалтер                            Заболотна Ганна Миколаївна

 

 

КОДИ

 

Дата

 

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Завод "Маяк"

за ЄДРПОУ

21189935

       

 

Звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

210

0

838

78

33 862

0

0

34 988

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

1

0

0

1

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

210

0

838

78

33 863

0

0

34 989

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

1 775

0

0

1 775

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200

0

0

0

0

-305

0

0

-305

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

33 862

-33 862

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій 

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі 

4295

0

0

0

33 862

-32 392

0

0

1 470

Залишок на кінець року

4300

210

0

838

33 940

1 471

0

0

36 459

                       

Примітки: Формування  даних про власний капiтал  за 2018 рiк здiйснено у вiдповiдностi до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнфiну України  вiд 07.02.2013р. № 73, якiм передбачено  змiст, форма та  розкриття статей балансу та дiючих в Українi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО).

Станом на 31.12.2018р. загальний розмiр власного капiталу АТ "МАЯК"  складає 34988 тис. грн., з яких зареєстрований ( статутний) капiтал  - 210 тис. грн., додатковий капiтал - 838 тис. грн., резервний капiтал - 33940 тис. грн., нерозподiлений прибуток - 1471 тис. грн.

Зареєстрований (пайовий) капiтал  (Статутний капiтал)

Станом на 31.12.2018р. статутний капiтал АТ "МАЯК" по балансу складає 210000 грн. (210 тис. грн.). Згiдно  затвердженого статуту, статутний капiтал розподiлений на 210 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1000,00 грн. кожна. Власниками акцiй АТ "МАЯК" є фiзичнi особи у кiлькостi 6 осiб.

Статутний капiтал  АТ "МАЯК"  сформовано та сплачено повнiстю у попереднi роки вiдповiдно до установчих документiв. Протягом 2018 року змiн у статутному капiталi не вiдбувалось.

Додатковий капiтал

Додатковий  капiтал  складається iз  сум дооцiнки основних засобiв  при  проведеннi корпоратизацiї пiдприємства. Протягом 2018р. кошти до додаткового капiталу не надходили. На початок року сума додаткового капiталу складала 838 тис. грн.,  на кiнець 2018 року складає 838 тис. грн..

Резервний  капiтал

По балансу на початок року резервний капiтал складав 78 тис. грн. Протягом 2018 року до резервного капiталу перерозподiленi кошти з нерозподiленого прибутку у вiдповiдностi до рiшеннi загальних зборiв акцiонерiв у розмiрi 33862 т.грн.. Станом на 31.12.2017 року сума резервного капiталу складає 33940 тис. грн.

Нерозподiлений прибуток

По балансу на початок року нерозподiлений прибуток складав 31831 тис. грн.  За пiдсумками дiяльностi  за  2018 рiк  АТ "МАЯК" чистий прибуток вiд звичайної дiяльностi складає 1471 тис. грн. Протягом 2018 року  нерозподiлений прибуток  спрямовано на виплату власнику дивiдендiв у розмiрi 305 тис. грн. , на резервний капiтал у сумi33862 т.грн. Всього залишок нерозподiленого прибутку по балансу станом на 31.12.2018р. складає 1471тис. грн.                                               

Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю згiдно з Нацiональними  Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, немає.

 

 

Керівник                                             Муштай Iван Степанович

 

Головний бухгалтер                            Заболотна Ганна Миколаївна


 

XVI. Твердження щодо річної інформації

 Рiчна iнформацiя мiстить офiцiйну позицiю керiвництва, що здiйснюює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю емiтента. Рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

 

 

XVII. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору

Дата укладення договору та дата набрання чинності ним

Предмет договору

Строк дії договору

Кількість акцій (часток), що належать особам, які уклали договір, на дату його укладення

Кількість простих акцій (часток) товариства, що надає особі можливість розпоряджатися голосами на загальних зборах товариства, на дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення

 

XVIII. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору та/або правочину

Дата укладення договору та дата набрання чинності ним та/або дата вчинення правочину

Предмет договору та/або правочину

Ціна договору та/або правочину

Строк дії договору та/або правочину

 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Вид інформації

1

2

3