7.15-16.00, пн-пт

050 343 31 88 сервіс

050 301 89 19 збут

097 179 53 41 збут

 

Звiт за 2015 рik

Зміст


1. Основні відомості про емітента 

2. Інформація про посадових осіб емітента:

3. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

4. Інформація про загальні збори акціонерів

5. Відомості про цінні папери емітента:

6. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

7. Інформація про стан корпоративного управління

8. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

9. Річна фінансова звітність

  • Баланс (Звіт про фінансовий стан)
  • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
  • Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
  • Звіт про власний капітал