7.15-16.00, пн-пт

050 343 31 88 сервіс

050 301 89 19 збут

097 179 53 41 збут

 

бульвар Гончарівський,4

+380990989070

 

Звiт за 2015 рik

Зміст


1. Основні відомості про емітента 

2. Інформація про посадових осіб емітента:

3. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

4. Інформація про загальні збори акціонерів

5. Відомості про цінні папери емітента:

6. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

7. Інформація про стан корпоративного управління

8. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

9. Річна фінансова звітність

  • Баланс (Звіт про фінансовий стан)
  • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
  • Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
  • Звіт про власний капітал