7.15-16.00, пн-пт

050 343 31 88 сервіс

050 301 89 19 збут

097 179 53 41 збут

 

бульвар Гончарівський,4

+380990989070

 

2022 рік

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „Завод „Маяк”

(код  ЄДРПОУ 21189935 місцезнаходження: 63401, Харківська обл.,

Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Залізнична,120)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,

які  відбудуться 3 березня 2022 р. о 10:00 год.

за адресою: 63401, Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Залізнична, 120, актовий зал

Реєстрація акціонерів для участі у зборах буде проводитись 03 березня 2022 р. з 9.30 до 10.00 години за вказаною вище адресою.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом на 25.02.2022 р.  у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі 1 особи:

Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати голову зборів, секретаря зборів.

3. Припинення повноважень генерального директора АТ „Маяк” Муштай І.С.

Проект рішення:

Припинити повноваження генерального директора Муштай І.С. за власним бажанням.

4. Призначення Генерального директора АТ “Маяк”.

Проект рішення:

Призначити генеральним директором приватного акціонерного товариства “Завод “Маяк” Муштай Олексія Івановича .

.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, перелік документів, що має надати акціонер  (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: http://www.majak.ua/about/akcioneram/informemitet/2022

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів в порядку, передбаченому статтею 36 ЗУ «Про акціонерні товариства», за адресою: 63401, Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Залізнична,120, з понеділка по четвер з 10-00 до 15-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –перший заступник генерального директора Муштай Олексій Іванович.

Права надані акціонерам:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 35, 36 та 47 ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища   акціонера, який її вносить, кількості  належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. У разі внесення змін до проекту порядку денного  Зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення,   повідомляє акціонерів про такі зміни та надсилає/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. По всім питанням порядку денного голосування проводити шляхом підняття руки за принципом: одна акція – один голос.

 

Телефон для довідок:  (057) 4730861 виконавчий орган Приватне акціонерне товариство „Завод „Маяк”

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

 

 

Найменування посади

Генеральний директор

 

Муштай Іван Степанович

 

 

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

 

М.П.

 

16.02.2022

Повідомлення про проведення  позачергових Загальних зборів акціонерів МАЯК 2022 .doc

Підпис.P7S

Підпис.P7S

 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації

 

1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Завод "Маяк"

2.Місцезнаходження: 63401, Зміїв, Залізнична, 120

3.Код за ЄДРПОУ: 21189935

4.Міжміський код та телефон, факс: 0574730861 0574730869

5.Електронна поштова адреса: info@majak.ua

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

03.03.2022

Припинено повноваження

Генеральний директор

Муштай Іван Степанович

 

0

Зміст інформації:

Припинено повноваження посадової особи -  генерального директора (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено з 07.03.2022 р на підставі рішення загальних зборів акціонерів АТ «Маяк» від 03.03.2022р.та поданої заяви про складення повноважень; Муштай І.С. не володіє часткою у статутному капіталі емітента; строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 30 років 11 місяців; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

03.03.2022

Набуто повноважень

Генеральний директор

Муштай Олексій Іванович

 

52,38

Зміст інформації:

Перший заступник генерального директора Муштай О.І. відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АТ «Маяк» від 03.03.2022р. набув повноваження генерального директора на невизначений строк з 08.03.2022р.

Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 52,38%. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Перелік попередніх посад: заступник директора, перший заступник генерального директора

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Генеральний директор Муштай О.І.

Повідомлення про виникнення особливої інформації .doc

Підпис.P7S

Підпис.P7S

 

Інформація що до річних загальних зборів АТ МАЯК 2022 року

 

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах 2022).pdf

Протокол дистанційних річних загальних зборів 2022р..pdf

 

Особлива інформація

 

Особлива інформація (попереднє надання згоди на правочини ).pdf