7.15-16.00, пн-пт

050 343 31 88 сервіс

050 301 89 19 збут

097 179 53 41 збут

 

2021 рік

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „Завод „Маяк”

(код  ЄДРПОУ 21189935 місцезнаходження: 63401, Харківська обл.,

Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Залізнична,120)

повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів акціонерів,

які  відбудуться 14 квітня 2021 р. о 10:00 год.

за адресою: 63401, Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Залізнична, 120, актовий зал

Реєстрація акціонерів для участі у зборах буде проводитись 25 березня 2020 р. з 9.30 до 10.00 години за вказаною вище адресою.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі 1 особи:

Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати голову зборів, секретаря зборів.

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік прийняти до відома. Запропоновано роботу Товариства визнати задовільною.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік затвердити.

5. Розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити запропонований порядок розподілу збитків за результатами діяльності Товариства у 2020 році, а саме: отримані збитки за результатами діяльності Товариства у 2020 році у розмірі 1308 тис. грн. покрити за рахунок Резервного капіталу.

6. Схвалення значних правочинів, що були вчинені з моменту проведення останніх загальних зборів.

Проект рішення:

Протягом 2020 року Товариством значні право чини, що попередньо не затверджені не вчинялись. Прийняти до відома інформацію генерального директора Муштай І.С.

7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних загальних зборів значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов’язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів, пов’язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю 160 000 000, 00 (сто шістдесят мільйонів гривень) млн. грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют,  на що уповноважити Генерального директора Муштая Івана Степановича або особу, яка виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором АТ «МАЯК» відповідно до законодавства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний станом на 31.12.2020р.

Попередній станом на 31.12.2019р.

Усього активів

39418

39598

Основні засоби (за залишковою вартістю)

4106

5027

Запаси

12219

13801

Сумарна дебіторська заборгованість

8119

8025

Гроші та їх еквіваленти

14883

12647

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-1613

2531

Власний капітал

35905

37519

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

210

210

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

3513

2079

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-1308

1365

Середньорічна кількість акцій (шт.)

210

210

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-6228

6500

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 08 квітня 2021 року.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, порядку денного, а також повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, перелік документів, що має надати акціонер  (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: http://www.majak.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів в порядку, передбаченому статтею 36 ЗУ «Про акціонерні товариства», за адресою: 63401, Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Залізнична,120, з понеділка по четвер з 10-00 до 15-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –перший заступник генерального директора Муштай Олексій Іванович.

Права надані акціонерам:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 36 та 38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних зборах акціонерів відповідно до ЗУ«Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. По всім питанням порядку денного голосування проводити шляхом підняття руки за принципом: одна акція – один голос.

 

Телефон для довідок:  (057) 4730861 виконавчий орган Приватне акціонерне товариство „Завод „Маяк”

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

 

 

Найменування посади

Генеральний директор

 

Муштай Іван Степанович

 

 

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

 

М.П.

 

11.03.2021

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів .doc

Підпис.P7S

Підпис.P7S

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

14.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 46

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор

 

 

 

Муштай Іван Степанович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акціонерне товариство "Завод "Маяк"

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            63401, Харківська обл., м.Зміїв, Залізнична, 120

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            21189935

5. Міжміський код та телефон, факс:

            0574730862, 0574730862

6. Адреса електронної пошти:

            info@majak.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

           

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.majak.ua/about/akcioneram/informemitet/2021

14.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

14.04.2021

180 000

39 418

456,6

Зміст інформації:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних загальних зборів значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів, пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю 180 000 000, 00 (сто вісімдесят мільйонів гривень) млн. грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют, на що уповноважити Генерального директора Муштая Івана Степановича або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором АТ "МАЯК" відповідно до законодавства. Вартість активів за даними останньої річної звітності 39418,0 т.грн., співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 456,6%загальна кількість голосуючих акцій, Згальна кількість голосуючих акцій 180 шт, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 170 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за"140 шт. "утримались"- 0 шт та "проти" - 30 шт. Рішення прийнято загальними зборами.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію).rtf

21189935_14_04_2021.rtf_(1).P7S

21189935_14_04_2021.rtf_(2).P7S

21189935_14_04_2021.rtf_(3).P7S